Bontrup
Innovate
with nature
Bontrup
Innovate
with nature

Duurzaamheid integreren in de gehele keten

Duurzaam betrekken van grondstoffen

Het duurzaam winnen van grondstoffen versterkt de band en lange-termijn relaties met onze leveranciers en partners. Het verbeteren van onze prestaties op het gebied van klimaat, sociaal en ethiek is integraal onderdeel van het bedrijfsproces. Duurzaamheid is voor BONTRUP één van de belangrijkste aandachtsgebieden, die uiteindelijk de toeleveringsketen nog efficiënter en beter te beheren maakt.

Deze benadering is met name relevant en van toegevoegde waarde voor onze activiteiten in landbouw en zuivel. Een voorbeeld is dat de melkveebedrijven efficiënt gebruik maken de eigen verbouwde gewassen om de koeien te voeden. Daarnaast wordt het mest van de koeien ingezet om landbouwgrond nog vruchtbaarder te maken en te houden.

Duurzame landbouw in actie

Een goed voorbeeld van hoe wij duurzaamheid toepassen komt van ons landbouwbedrijf in Oekraïne. Daar zijn we proactief bezig met het gebruik van duurzame landbouwmethoden om de grond vruchtbaar te houden en landuitputting te voorkomen. Wij bieden op deze manier onze klanten de mogelijkheid om te kiezen voor een duurzaam verbouwd product. We passen een wetenschappelijke bewezen manier van wisselteelt toe ter bevordering van de vruchtbaarheid. Door middel van grond bekalking vermindert de zuurtegraad en worden microdeeltjes behouden die juist de planten voeden. Door het inzaaien van de grond met zaden, zoals geel mosterdzaad, wordt de structuur van de grond behouden en de humus laag beschermd.

Verminderen van onze operationele CO2 impact

Bij BONTRUP nemen we maatregelen die continue ons energieverbruik efficiënter maken. Dit heeft als doel de CO2 impact van onze producten, diensten en processen te verlagen. Hiermee dragen we enerzijds bij aan een beter klimaat en anderzijds maken we ons bedrijf beter. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van trein transport voor ons landbouwbedrijf in Oekraïne. Transport per trein heeft een lage CO2 uitstoot (zie foto). Dit is een typerend voorbeeld hoe BONTRUP investeert en probeert met kleine aanpassingen een grote positieve impact te hebben.

Groene Groeve

De Bremanger Quarry, ook wel “De Groene Groeve” of “Groene Batterij” genoemd, is de toekomstige leverancier van hernieuwbare energie voor de regio. De onregelmatigheid van wind maakt deze als energiebron in de praktijk complex en legt veel druk op het elektriciteitsnetwerk. Door wind te combineren met energie via Pumped Hydro Storage kan deze onregelmatigheid worden opgevangen. De eigenschappen van de omgeving in Bremanger zijn ideaal voor de ontwikkeling van een zogenaamde Pumped Hydro Storage voorziening (PHS). Deze PHS voorziening kan ook dienen als “Groene Batterij” voor overmatige ‘hydropower’ die elders in Noorwegen is gegenereerd. De huidige groeve activiteiten, die een toekomstig basin mogelijk maken, zijn dan ook volledig ontwikkeld rondom duurzaamheid. Voor meer informatie over de “Groene Groeve”, klik hier.

Efficiënte scheepvaart

BONTRUP opereert over de gehele keten, van het winnen van gesteente tot aan de levering aan de klant. Dit geeft ons de mogelijkheid om de verscheping optimaal te plannen, waarbij de schepen op de meest economische manier varen en minder brandstof verbruiken. We werken samen met We4Sea om de efficiëntie van de schepen te monitoren en indien nodig actie te ondernemen om de efficiëntie te verhogen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in additionele digitale hulpmiddelen, zoals onder meer een routeplanner waarbij data van het weer en de omstandigheden op zee helpen bij het plannen van de meest optimale route. Een ander hulpmiddel is een scrubber op de uitlaat van de mv Yeoman BONTRUP. Het doel van de scrubber is om de uitstoot van zwavel te verminderen. Op dit moment testen we een nieuwe scrubber technologie op een zuster schip. Het plan is om deze technologie uiteindelijk op alle schepen te installeren.

Efficiëntie bij binnenvaart

Als onderdeel van onze visie om duurzaam en op lange termijn van meerwaarde te zijn, steekt BONTRUP veel energie in het netwerk van binnenvaartschepen. In samenwerking met één van onze vaste partners investeren we in duurzame oplossingen. De “Bremanger” is een uitstekend voorbeeld hiervan, het is één van de meest innovatieve en duurzame binnenvaartschepen in de Benelux.

CO2 efficiënte productie en levering van beton

Kijlstra Amsterdam, onderdeel van BONTRUP, heeft geïnvesteerd in duurzame vrachtauto’s. Het gehele vrachtwagenpark bestaat nu uit hybride vrachtauto’s. Een unicum in de branche.

Om de CO2 impact nog verder te verlagen heeft Kijlstra Amsterdam nu ook een volledig elektrische mixer truck in gebruik. Deze betonmixer stoot geen CO2 en geen stikstof uit.

Circulariteit

BONTRUP omarmt het principe van circulariteit. Er wordt systematisch gewerkt aan het verminderen van de negatieve impact en het verbeteren van de positieve impact. Hierbij ligt de focus op onze eigen werkzaamheden, maar ook de activiteiten in de ketens waarbij wij betrokken zijn.

De materialen die we gebruiken in ons bedrijfsproces proberen we zoveel als mogelijk te verminderen, hergebruiken en te recyclen. Dit wordt tevens ondersteund door de transitie naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Een goed voorbeeld hiervan is het Asfalt Recycle Bedrijf (ARB) in de haven van Amsterdam.

Energie opwekken met de natuur

BONTRUP probeert altijd de logica en de kracht van de natuur in te zetten om energie op te wekken. Om de klimaatverandering tegen te gaan is het van groot belang over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame en hernieuwbare energie.

Een goed voorbeeld is het gebruik van zwaartekracht als energiebron. In BONTRUP’s groeve in Bremanger draait de 1,5km lange transportband volledig op zwaartekracht.

Een ander voorbeeld komt uit de landbouw en melkvee industrie. BONTRUP werkt momenteel aan plannen om biomassa, die door beide bedrijven worden gecreëerd, in te zetten als energiebron.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een prioriteit binnen het melkveebedrijf van BONTRUP. We zorgen zo goed mogelijk voor onze koeien, vaarzen en kalveren. Zij zijn het grootste goed op de boerderij. En een gezonde, blije koe produceert ook meer melk. Ons melkveebedrijf in de Verenigde Staten is erg actief binnen het National Dairy FARM programme.

Het FARM Animal Care programma is opgesteld vanuit de wetenschap en evalueert alle bedrijfsprocessen waarbij de koe een centrale rol speelt. Onderdeel van het programma zijn observaties van koeien en faciliteiten. Deze jaarlijkse observaties worden gebruikt ter controle van de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan dierenwelzijn. Dit helpt ons bij het continue optimaliseren van de dierenwelzijn standaard, binnen ons bedrijf. Waarom? We houden van onze koeien en willen uitstekend voor onze dieren zorgen. Daarnaast laten we hiermee aan onze klanten zien dat we doen wat we beloven.

Economische welvaart voor onze boeren

Landbouwontwikkeling is één van de krachtigste mogelijkheden om gedeelde en betere welvaart te realiseren. Daarnaast is landbouw van groot belang om de toekomstige wereldbevolking van naar verwachting 9,7 miljard in 2050 te voeden.

BONTRUP is vastberaden om bij te dragen aan het verbeteren van het bestaan van de boerengemeenschap in de regio’s Shostka en Glukhiv in Oekraïne. Initiatieven waaruit onze betrokkenheid blijkt zijn onder andere het bieden van werkgelegenheid aan lokale mensen, het leveren van een bijdrage aan goed onderwijs, gezondheid- en sociale programma’s. BONTRUP werkt hierbij samen met de lokale bevolking en overheden, zoals gemeenten om diverse initiatieven op te zetten, te steunen en te financieren.

Hulp wordt gegeven aan educatieve en medische instellingen. Sinds de oprichting in 2007 is het BONTRUP voetbal- en volleybaltoernooi uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. De afgelopen 3 jaar is er ongeveer 2,3 miljoen UAH toegekend aan liefdadigheid in de Shostka en Glukhiv regionen.